Apollon fra Astrupvej

For oldtidens mennesker var guder og åndelige væsener ikke noget overnaturligt, men en del af alting! Derfor er det også påfaldende, at vi kender relativt få figurer og billeder, som vi med nogen sikkerhed kan udpege som guddomme. Måske var det forbundet med tabu at afbilde dem? Med kontakten til Romerriget i tiden omkring vor tidsregnings begyndelse mødte i hvert fald et mindre udsnit af befolkningen også romernes religiøse univers, og det smittede af! Som et led i udveksling med romerne kom et mindre antal små gudefigurer af bronze således til det nuværende danske område – vi kender ca. 20 i alt. 10 af disse er fremkommet på Fyn og Langeland, og en af dem er fundet af amatørarkæologen Jan Hjort med metaldetetektor i en park ved Astrupvej i den nordøstlige del af Odense.

Den romerske statuette fra Astrupparken. Foto: Asger Kjærgaard.

Den odenseanske figur forestiller guden Apollon, og han har stået med en lyre i hånden; han var nemlig guddom for bl.a. musik og digtekunst. Antagelig er statuetten fremstillet i en af de byer, som romerne anlagde i de provinser, de underlagde sig bl.a. i det nuværende Tyskland. Statuetten har fungeret som en husgud, der stod ved et husalter i et privat hjem. Hertil bragte man ofre for at sikre husstandens ve og vel. Hvorfor og hvordan statuetten senere forlod romerriget, ved vi ikke – men at den endte i oplandet til netop Odense, er næppe tilfældigt, for fra dette landskab kendes i forvejen flere figurer af tilsvarende karakter.

Lokalt fremstillet statuette, som er fundet ved Højby syd for Odense. Foto: Jørgen Nielsen.

Ingen tvivl om, at Højby-figuren forestiller en mand! Han har antagelig siddet på en genstand, og i hænderne har han holdt nu forsvundne redskaber eller våben.

Vi ved selvfølgelig ikke, om Apollon også har været anvendt og tilbedt som husgud i en af Odense-områdets jernalderhuse, for antagelig kendte man slet ikke til de riter, der var knyttet til denne guddom. At man dog lod sig inspirere af de romerske småfigurer, er der næppe nogen tvivl om, for i tiden omkring 400 e.v.t. begyndte man også at fremstille bronzestatuetter her i området. De ”danske” figurer har kun begrænset fysisk lighed med de romerske, men det kan ikke udelukkes, at de har været anvendt og tilbedt på samme måde som deres forbilleder.

Fra slutningen af januar 2019 og året ud vil Apollon fra Astrupvej blive udstillet på Nationalmuseets danefæ-udstilling på museet Kongernes Jelling.

 

Hvis du vil vide mere

Henriksen, M.B. 2008: “Højby-manden”. – en bronzefigur fra jernalderen. Højby Nyt nr. 4, juni 2008, s. 18. http://hbnyt.dk/Indlaeg_fra_bladet/Hojbymanden.pdf

Henriksen, M.B. & P. Peter 2018: Apollon fra Odense. Skalk 2018:3, s. 28-33.

Thrane, H. 1976: Fynske broncemennesker fra jernalderen. Fynske Minder 1975, s. 7-22.

Kongernes Jelling: https://natmus.dk/museer-og-slotte/kongernes-jelling/

 

 

Om Mogens Bo Henriksen

Mogens Bo er forsker og museumsinspektør og er ansvarlig for museets arkæologiske arkiv, arkæologiske udgravninger og sagsbehandling i henhold til museumsloven.